جزئیات مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

 

به آگاهی سهامداران میرساند  با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع نوبت اول   

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

یکشنبه 1402/04/25 ساعت 17

در محل مجموعه فرهنگی ورزشی سردار سلیمانی واقع در زیتون کارمندی, بلوار توحید (خیابان زاویه)