جزئیات مجمع نوبت اول

مجمع نوبت اول

مجمع نوبت اول

 

 احتراماً بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند پیرو دعوت قبلی، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ 1401/04/11 و در زمان مقرر در محل مجموعه فرهنگی ورزشی سردار سلیمانی (شرکت ملی حفاری ایران) تشکیل گردید؛ لیکن به دلیل به حد نصاب نرسیدن مجمع به رسمیت قانونی نرسید و تشکیل آن به نوبت دوم موکول گردید. زمان و مکان برگزاری جلسه نوبت دوم طبق روال قانونی متعاقباً اعلام خواهد شد.