جزئیات انعقاد قرارداد با شرکت ملی حفاری ایران

انعقاد قرارداد با شرکت ملی حفاری ایران

انعقاد قرارداد با شرکت ملی حفاری ایران

تعاونی پس از طی مراحل اولیه مناقصه در سامانه ستاد و با توجه به نرخ اعلام شده برنده این مناقصه گردید.

قرارداد در تاریخ 1402/01/15 منعقد و به امضاء طرفین رسید.