جزئیات آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

 

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

دوشنبه 1402/04/12 ساعت 13

در محل مجموعه فرهنگی ورزشی سردار سلیمانی واقع در زیتون کارمندی, بلوار توحید (خیابان زاویه)