جزئیات شروع به کار قرارداد MWM

شروع به کار قرارداد MWM

شروع به کار قرارداد MWM

طبق قرارداد منعقد با شرکت ملی حفار ایران در خصوص تعمیرات موتورهای MWM

موتور ها در کارگاه شرکت واقع در شهرک صنعتی شماره 4 شهرستان اهواز در حال تعمیر می باشند