جزئیات قرارداد خودرو های کیش

قرارداد خودرو های کیش

قرارداد خودرو های کیش

قرارداد 25دستگاه خودرور از تاریخ خرداد ماه  1391 به مدت سه سال

قرارداد 23 دستگاه خودرور از تاریخ خرداد ماه 1395 به مدت سه سال